Breaking News

วธ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์วิศิษฏศิลปิน ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขาและทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนง เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยและนานาประเทศ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับรายละเอียดกิจกรรมพอสังเขป ประกอบด้วย วธ.ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธยส.ธ. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ กิจกรรมทำบุญตักบาตร นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งในส่วนกลาง กรมการศาสนา จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ , พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตร ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ วัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพฯ กรมศิลปากร ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ จัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดโบราณสถาน ฯลฯ และจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2-7 เมษายน 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีการเสวนาทางวิชาการ และการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี และในวันที่ 8 เมษายน 2566 จัดการแสดงคอนเสิร์ต 2 ทศวรรษ เพชรในเพลง ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival : Summer Hit Songs (MOC MU FES) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทยสากล 100 ปี เพลงไทยสากลยอดนิยม ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข วธ. การแสดง ลีลาศสร้างสุขกับสุนทราภรณ์ โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข วธ. การแสดงมหกรรมดนตรีไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาทิ การแสดงดนตรีมหาดุริยางค์ไทย การเสวนา เรื่อง สุนทรีย์ดนตรีไทยจากรากเหง้า สู่อิทธิพลสมัยใหม่ การแสดงดนตรีไทย โดย โรงเรียนดนตรีไทย 100% การแสดงปี่พาทย์ประชันวง ดนตรีไทยร่วมสมัย และการแสดงดนตรี 84 ปี สุนทราภรณ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร 1765


ไม่มีความคิดเห็น