Breaking News

กรมการท่องเที่ยวมั่นใจเที่ยวไทยปลอดภัย แนะนำนักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อทัวร์คุณภาพ

กรมการท่องเที่ยวมั่นใจประเทศไทยมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลจีนกำหนดมาตรการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว แนะวิธีเลือกซื้อทัวร์ที่มีคุณภาพ หลังเกิดกระแสเที่ยวไทยไม่ปลอดภัยในโลกโซเชียลที่จีน

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกเที่ยวต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยวได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เน้นย้ำ
และให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ และมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นปัญหาในวงจรการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว นำมาซึ่งปัญหาการหลอกลวง ความปลอดภัย เกิดการรั่วไหลของรายได้การท่องเที่ยวที่ไม่ถึงผู้ประกอบการคนไทย และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในโอกาสร่วมรับประทานอาหารเมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้พูดคุยหารือกับ นางพัน จิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการรองรับนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีแผนจะดำเนินการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งสองฝ่าย

ในโอกาสนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ให้รัฐบาลจีนประชาสัมพันธ์การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยวที่ถูกกฎหมาย
เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด มีการจัดทำป้ายแจ้งเตือนและแผ่นพับข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นภาษาจีน รวมทั้งแนะนำให้นักท่องเที่ยวจีนเลือกใช้บริการในสถานประกอบการ ที่พัก ร้านอาหาร หรือใช้บริการรถนำเที่ยว เรือนำเที่ยว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการเหล่านี้จะมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว นักท่องเที่ยวจะมั่นใจได้ว่าได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน ป้องกันการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และนำไปสู่ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากร้านที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
ส่วนปัญหาขายทัวร์ราคาต่ำกว่าทุน และปัญหาการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในลักษณะตัวแทนอำพราง (Nominee) กรมการท่องเที่ยวจะสร้างกลไกความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเบาะแสและเอกสารเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของบริษัทนำเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และร่วมสนับสนุนการปราบปรามกิจกรรมผิดกฎหมายที่ทำให้การท่องเที่ยวเสียระบบ อีกทั้งกรมการท่องเที่ยวมีการรับขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทนำเที่ยวสำหรับตลาดท่องเที่ยวจีน ซึ่งหากบริษัทนำเที่ยวรายใดไม่ต่ออายุใบอนุญาตจะถูกคัดรายชื่อออก ก่อนส่งมอบบัญชีรายชื่อคู่ค้าไทย-จีน List of Tour Operator Companies (Partner Companies) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายชื่อบริษัทนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวตามรายชื่อ
ที่ขึ้นทะเบียนไว้ และขอให้รัฐบาลจีนแนะนำนักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อทัวร์ที่มีคุณภาพ มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ซื้อทัวร์ที่ราคาต่ำกว่าทุนหรือราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมนำเที่ยวใกล้เคียงกัน ไม่หลงเชื่อการรับจองโปรแกรมทัวร์ข้ามปีที่ราคาถูกมากเกินไป หรือมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มหลังจองไปแล้ว และต้องจ่ายมัดจำเต็มจำนวน เพราะเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงและไม่สามารถออกทัวร์ได้จริง ทั้งนี้ รัฐบาลจีนยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบอย่างรัดกุม หากพบชาวจีนก่อปัญหาให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่าย จะดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศจีนต่อไป
นอกจากนี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้หารือกรณีมีการแชร์ในโลกออนไลน์ที่ประเทศจีน ว่าการมาเที่ยวประเทศไทยไม่ปลอดภัยนั้น นางพัน จิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้กรมการท่องเที่ยววางใจได้ เพราะรัฐบาลจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวจีนที่เคยมาเที่ยวไทย จะร่วมกันแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่องนี้โดยด่วน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและสร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก“ปัจจุบัน กรมการท่องเที่ยวบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนรับรู้และเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่ถูกต้อง ตั้งแต่ก่อนเดินทางออกจากประเทศจีน และระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย ขอให้รัฐบาลจีนและนักท่องเที่ยวชาวจีนมั่นใจได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัย มุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ประทับใจ สร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวต้องกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอน” นายจาตุรนต์ กล่าว
ไม่มีความคิดเห็น