Breaking News

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมชี้แจง การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยนโยบายของนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 26 มีนโยบาย ให้จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพื่อกระจายอำนาจลงสู่จังหวัด ร่วมกันพัฒนา และจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ จึงได้มีนโยบายให้มีการประชุมสหกรณ์ในจังหวัดนั้นๆ เพื่อจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ และนางเบญมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการ สายงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามนายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บรรยายและชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดว่า “การรวมตัวกันในนามของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมตัวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและรวมตัวกันของสหกรณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายของความร่วมมือสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นพื้นฐานการจัดตั้งสาขาของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามในการดำเนินการประสานงานประชุมสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้ง โดยได้รับเกียรติจากนางทวีสุข เถลิงศักดาเดช สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม และกล่าวต้อนรับ คณะจาก สสท. และสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดสมุทรสงคราม 24 สหกรณ์ กว่า 50คน”ทั้งนี้ คณะเตรียมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายดุษดี เหมหงส์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม ประธานคณะเตรียมการฯ 2.นายชินชัย สถิรยากร สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด รองประธานคณะเตรียมการฯ 3.นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม เลขาคณะเตรียมการ 4.นายสุริยงค์ รักจรรยา สหกรณ์เคหะสถานสวนหลวงมั่นคงดำรงบุญ จำกัด กรรมการคณะเตรียมการฯ 5.น.ส เกษปภัสสร์ กู้ชาติ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จำกัด กรรมการคณะเตรียมการฯ

ไม่มีความคิดเห็น