Breaking News

วธ.พัฒนาข้าราชการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน – เป็นนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล พร้อมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อเร็วๆนี้ วธ. จึงได้จัดโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับต้น (นบต.วธ.) ปี 2566 ขึ้น ให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการพัฒนาตนเองได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ให้พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะที่จำเป็นและทันสมัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดแนวคิดสู่การพัฒนาและนำไปปฏิบัติได้จริง


ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการอบรมดังกล่าว มีผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนด้านการตลาด มาถ่ายทอดความรู้ ฝึกทักษะสำหรับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพผ่านหลักสูตรการเรียนรู้หลากหลายหัวข้อ อาทิ Growth Mindset ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาชีวิต , การสอนงาน การมอบหมายงาน และระบบพี่เลี้ยง , ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดอย่างเป็นระบบ , ศิลปะการพูดอย่างมืออาชีพ , การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน และการเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง , ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ , การประสานงานและการทำงานเป็นทีม , กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล , การป้องกันการทุจริตและการกระทำความผิดทางวินัย/กรณีศึกษา และ แนวโน้มและช่องทางการตลาดในยุคปัจจุบัน เป็นต้น


ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ วธ. ยังมีการจัดอบรมให้กับข้าราชการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับกลาง (นบก.วธ.) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 ฝึกอบรมข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 60 คน เป็นผู้บริหารงานวัฒนธรรมรุ่นใหม่ที่มี “คุณภาพ” พร้อมปรับมุมมอง เปลี่ยนกลยุทธ์ และความคิดในการบริหารงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ มีความเป็นมืออาชีพ บริหารงานแบบประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งอย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งหวังให้ข้าราชการมีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินงานภารกิจ กิจกรรม นโยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” ปลัด วธ. กล่าว

 

ไม่มีความคิดเห็น