Breaking News

แถลงเปิดตัวผู้สมัคร “พลังรักษ์สหกรณ์” ชิงเก้าอี้บริหาร ชสอ. ดันเป็นศูนย์กลางทางการเงินอย่างแท้จริง

 

(วันที่ 31 มีนาคม 2566 ) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ในฐานะหัวหน้าทีมพลังรักษ์สหกรณ์ แถลงเปิดตัว ผู้ลงสมัครทีมพลังรักษ์สหกรณ์ ในการเลือกตั้ง ประธานฯ /คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ประกอบด้วย 1. นายวีรพงษ์ ทองผา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด  2. นายธวัช จิตรชอบค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด  3. นายสามัคคี เดชกล้า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพิสัย จำกัด 4. นายเอนก ล่วงลือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 5. นายคำนึง โสตถิอุดม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด  6. นายอาลี นิมะ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอีซุซุมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 7. นายภิรมย์ บุญเจือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด 8. นายชัยรัตน์ ปันนวน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัด  และ9. นายชำนาญ    อมตเวทย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จำกัด

 

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า ทีมพลังรักษ์สหกรณ์ได้คัดเลือกผู้ลงสมัครที่มีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์ในหลายด้านเพื่อให้ครบทุกส่วน ในการระดมสมองผลักดัน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ อย่างแท้จริง พึ่งพาได้โดยไม่ต้องกู้เงินจากธนาคารหรือแหล่งเงินทุนภายนอก ซึ่งต้องประสบปัญหาดอกเบี้ยเงินกู้สูง ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยยังให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกไม่ทั่วถึงมีการปล่อยกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีทั่วประเทศจึงถือได้ว่ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างเต็มที่  พร้อมทั้ง เปิดเผยในภาพรวมนโยบายของทีม  เช่น 1. ผลักดันให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางทางการเงินอย่างแท้จริง เป็นตลาดเงินตรา หรือ Money market 2. แก้ไขกฎหมายที่เป็นข้อขัดข้อง เช่น การคืนหุ้น  3. ลดค่าใช้จ่ายของ ชสอ. ที่ไม่จำเป็นนำมาพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้ได้มากขึ้น

 

ท้ายสุดฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ พิจารณา ว่าที่ผ่านมาทีมพลังรักษ์สหกรณ์ทั้งในบทบาทของทีมและบทบาทของการบริหารสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับขบวนการสหกรณ์บ้าง   ไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ไขกฎหมาย การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเมื่อสหกรณ์ประสบปัญหา หากไว้วางใจโปรดเลือกทีมพลังรักษ์สหกรณ์เข้าไปบริหารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดเลือกตั้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยทีมพลังรักษ์สหกรณ์จะแถลงนโยบายทั้งหมดรวมถึงหมายเลขผู้สมัครให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศไทยได้รับทราบอีกครั้ง ในวันรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน 2566

ไม่มีความคิดเห็น