Breaking News

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เสริมเขี้ยวเล็บ จัดสัมมนาให้สหกรณ์ปทุมธานี ผ่านสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ถึงสถานการณ์การบริหารงานสหกรณ์ในปัจจุบัน พร้อมแนะหลักคิดในการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยได้ยกตัวอย่าง การหมุนเวียนเงิน 10 บาท ในการใช้จ่ายในครัวเรือน สู่ตลาดว่า เป็นการเพิ่มมูลค่าเงิน10บาทให้เป็น100บาทได้ เฉกเช่นเดียวกับการใช้ระบบสหกรณ์ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้มีการจับจ่ายใช้สอย มากยิ่งขึ้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า งานสหกรณ์ซึ่งได้ถือกำเนิดเกิดขึ้น ในรัชกาลที่ 7 ได้ทรงโปรดการสหกรณ์เช่นกัน และในรัชกาลที่9 ในหลวงได้ทรงโปรดให้มีการแก้ไขความยากจน โดยพระองค์ทรงใช้หลักการวิธีการสหกรณ์ ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งการรวมคน รวมผลิต รวมใช้ จึงเห็นได้ว่าสหกรณ์อยู่คู่สังคมไทยมากว่า107ปี ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สนับสนุนแนวคิดสหกรณ์ และช่วยเหลือสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศโดยในวันนี้ (วันที่ 31 มีนาคม 2566) ทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัสตราภรณ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ และ นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมเยือน ศูนย์ถ่ายทอดฯ แล้วให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนาหลักสูตรการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5ฯ เพื่อให้สหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 31 สหกรณ์ 97 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสหกรณ์ เพื่อร่วมกัน ทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นต่างแต่สามารถร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น