Breaking News

วธ. ปลุกพลังเครือข่ายครอบครัวภาคใต้รู้เท่าทันสื่อ-ข่าวปลอม (Fake News) พร้อมศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่นประมง ณ ชุมชนบ้านเกาะกลาง กระบี่ ปลูกข้าวสังข์หยด เรือหัวโทง สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เข้มแข็ง ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงาม

  

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุข ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ นางสรวงมนต์ สิทธิสมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  ว่าที่ร.ต.อโนทัย ใหม่เมือง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ช่องทางออนไลน์  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ตัวแทนเด็ก เยาวชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะไพน์แอพเพิล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม ที่ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อให้มีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ วธ. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุข เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ปลูกจิตสำนึกค่านิยมเชิงบวก และคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต โดยจัดครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอสรัชดา เลเชอร์ กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายครอบครัว และนักวิชาการวัฒนธรรมภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ. ยังขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุข ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเดอะไพน์แอพเพิล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีการจัดอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านสื่อสร้างสรรค์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศิลปิน และนักวิชาการที่ขับเคลื่อนส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวในพื้นที่ ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวยุค ๒๐๒4 สร้างความคุ้มภัยทางสังคม” และมีคณะวิทยากรจะถ่ายทอดความรู้เรื่องสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสุขในครอบครัว การสื่อสารเชิงบวกเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และการสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การสื่อสารในยุคดิจิทัล รวมถึงการรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ ชมวิถีชีวิตท้องถิ่นประมง "บ้านเกาะกลาง" การปลูกข้าวสังข์หยด ข้าวนาปีที่ปลูกกันปีละครั้ง เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเรือหัวโทง การสักหอยหรือการขุดหอยด้วยวิถีท้องถิ่นกับชาวบ้าน และการทำโป๊ะน้ำตื้น ภูมิปัญญาทางประมงของชาวบ้านที่ไว้ใช้สำหรับจับปลาอีกด้วยอย่างไรก็ตาม กิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุข มีเป้าหมายการดำเนินงาน      ให้ครอบคลุมทั้ง ๔ ภูมิภาค เพื่อพัฒนาเครือข่ายครอบครัวและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์เกิดครอบครัวคุณธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนค่านิยมเชิงบวกไปสู่สังคมคุณธรรมในสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว และศิลปิน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดพื้นที่ให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี นำไปสู่สังคมที่เป็นสุขผ่านกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุข” นางยุพา กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น