Breaking News

วธ. ย้ำข้าราชการระดับบริหารต้นรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมลงพื้นที่ภูมิภาคทั้งงานเที่ยวชุมชนยลวิถี-มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ-สวมใส่ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ทำงานร่วมมือร่วมใจทุกฝ่าย ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ


เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย แก่ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 


ในโอกาสนี้ ปลัด วธ. ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการระดับบริหารต้นรุ่นใหม่ 21 คน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำให้ทำงานแบบร่วมมือร่วมใจ บูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในองค์กรและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามในรูปแบบผู้สนับสนุน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รู้หน้าที่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ข้าราชการทุกคนควรปฏิบัติ พร้อมทั้งต้องทราบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายการขับเคลื่อนในแต่ละปี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนสนับสนุนนโยบายและภารกิจภาพรวมของ วธ.


ทั้งนี้ ภารกิจหลักที่ สป.วธ. เน้นย้ำในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค อาทิ โครงการสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”  , งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย , โครงการ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ, โครงการยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ,โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดชายแดนใต้ , วัฒนธรรมเมืองสร้างสรรค์ , ส่งเสริมการจัดโครงการอบรมบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง , จัดลานวัฒนธรรมสร้างสุขทุกวันพุธ , ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม , ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ , สนับสนุนเยาวชนไทยรู้จักสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนงานในส่วนของกองพิธีที่ได้รับพระราชทาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มีจิตบริการ ปฏิบัติด้านงานพิธีได้อย่างมีระเบียบ มีภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น