Breaking News

เปิดอบรมหลักสูตร "การใช้อากาศยานไร้คนขับในการพ่นสารกำจัดศัตรูพืช"

กรุงเทพฯ 3 มีนาคม 2566 - กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครการฝึกอบรมผู้พ่นสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ เทคนิคการพ่นสารฯด้วยอากาศยานไร้คนขับที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยต่อผู้พ่น พืชปลูกและสิ่งแวดล้อม การอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับใบประกาศจากกรมวิชาการเกษตร และรับมอบใบประกาศในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 เพื่อนำไปใช้ประกอบการขออนุญาตเป็นผู้พ่นสารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถติดต่อได้ที่ คุณโสภิตา สมคิด รักษาราชการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เบอร์ติดต่อ 08-1883-3945 ตั้งแต่วันนี้ – 6 มีนาคม 2566

ไม่มีความคิดเห็น