Breaking News

‘ศุภนิมิตฯ’ ผสานความร่วมมือ ‘พีซีเอส’ มุ่งยกระดับพัฒนาด้านสุขภาพให้ยั่งยืนเพื่อเด็กและชุมชนในพื้นที่ จ.มุกดาหาร

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิพีซีเอส สนับสนุนโครงการพื้นที่เล่น 3 วัย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมแก่คนในชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพร่างกายเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนแก่เด็กๆ และชุมชนเปราะบาง

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ผสานความร่วมมือกับมูลนิธิพีซีเอสเพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย โดยบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีคุณอัลวิน ลิว วูน เซียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินพีซีเอส ร่วมกันลงนามสัญญาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานใน “โครงการสนับสนุนพื้นที่เล่น 3 วัย” (3-Generation Center) ณ สำนักงานมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ประชาอุทิศ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อจัดสร้างสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางทราย ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เพื่อปรับสถานที่ให้เป็นศูนย์รวมสำหรับการออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนสาธารณะของคนในชุมชน

โครงการสนับสนุนพื้นที่เล่น 3 วัย (3-Generation Center) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาร่างกายให้แก่เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาร่างกาย ทั้งการเดิน การวิ่ง การเต้นแอโรบิคบริหาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ สามารถแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามกลุ่มวัยและกลุ่มโรค อีกทั้งยังมีบริการโซนพื้นที่ ‘มุมสื่อสารรักครอบครัว’ ที่เปิดโอกาสให้ พ่อแม่ เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้สูงอายุ ได้พูดคุยเพื่อปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน สามารถสร้างเสริมกระบวนการให้เกิดความรักความสามัคคีที่ดีให้กับคนในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางทราย ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนในตำบลบางทรายน้อย เป็นทั้งศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนผู้สูงอายุระดับตำบล โดยมีเขตบริการรับผิดชอบให้กับชุมชน จำนวน 11 หมู่บ้าน เนื่องจากทางโรงพยาบาลฯ เป็นสถานที่ที่ให้บริการกับคนในชุมชนจำนวนมากในการรักษารวมถึงการฟื้นฟูดูแลด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ จึงมีแนวความคิดที่ว่าการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ จะเป็นสิ่งที่สร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการรักษา แต่ยังขาดความพร้อมของอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างเสริมดังกล่าว
“ศุภนิมิตฯ เราทำงานโดยการบูรณาการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและชุมชนในทุกด้านโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งด้าน สนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพ การปกป้องคุ้มครองเด็ก การสร้างอาชีพเสริมรายได้ น้ำสะอาด รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี โดยทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรในพื้นที่ เพราะเราตระหนักดีว่าชุมชนย่อมเข้าใจถึงสภาพความขาดแคลนของตนเองดีที่สุด บ่อยครั้งที่ชุมชนสามารถริเริ่มแนวคิดดีๆ เราพร้อมรับฟัง สนับสนุนเครื่องมือและให้ความรู้ เพื่อส่งมอบความฝันเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและครอบครัวในชุมชน” ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง กล่าวมูลนิธิพีซีเอสเพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 40 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้ประสบภัย ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสาธารณประโยชน์
คุณอัลวิน ลิว วูน เซียง ได้พูดถึงการทำงานของมูลนิธิพีซีเอสว่า “ที่ผ่านมามูลนิธิพีซีเอส ได้ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส และเราทำงานเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ความยั่งยืน (Sustainability Strategy) โดยผสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆรวมทั้งองค์กรการกุศล ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พีซีเอสได้สืบสานมาอย่างยาวนาน โดยกำเนิดจากความมุ่งมั่นในการทำงานด้านการกุศลและร่วมงานกับชุมชนต่างๆ และช่วยให้พนักงานของพีซีเอส สามารมีส่วนร่วมกับงานการกุศลอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมทำงานกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล ในการร่วมกันดำเนินโครงการสนับสนุนพื้นที่เล่น 3 วัย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านบางทราย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผมในนามของ Sustainability Lead ยินดีอย่างยิ่งที่มูลนิธิพีซีเอส และ บริษัท พีซีเอสฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคุณภาพให้กับเพื่อน พี่ น้องที่บ้านบางทราย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตครั้งนี้”ด้วยความร่วมมือดังกล่าว สามารถช่วยให้เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และคนในชุมชนพื้นที่บ้านบางทราย ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร จำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรรวม จำนวน 4,550 คน ได้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงอย่างตรงจุดและเป็นเกราะป้องกันโรคภัย เพื่อพัฒนาการเติบโตสมวัยของเด็กๆ รวมถึงคนในชุมชนได้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น