Breaking News

ศาสนิกชนซิกข์ จัดงานครบรอบ 554 ปี พระปฐมบรมศาสดาศาสนาซิกข์

 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 554 ปี ศาสนาซิกข์ 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาใหม่ที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก เป็นศาสนาที่ถือกำเนิดในแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย เมื่อพุทธศักราช 2012 มีความเป็นมาอย่างยาวนาน มีหลักปฏิบัติและบทพระธรรมสั่งสอนที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์อันงดงามในประเทศไทย ปัจจุบันชาวซิกข์เป็นกลุ่มพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายและเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือประมาณ 140 ปีมาแล้ว อาศัยอยู่ในย่านการค้าขายและกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชาวไทยซิกข์ได้เข้าร่วมในกิจกรรมและพิธีทางศาสนา รวมถึงงานชุมนุมทางศาสนาของรัฐบาลมาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง มีจุดเด่นในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผ้า ธุรกิจโรงแรม งานสังคมสงเคราะห์ และการบริการสาธารณะตามคำสั่งสอนของพระศาสดาคุรุนานัก ซาฮิบ ในเรื่องการดำรงชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ได้ทำให้เรื่องราวของชาวไทยซิกข์หรือศาสนาซิกข์นั้น ได้ปรากฏต่อสาธารณชนหรือสื่อมวลชนเพิ่มขึ้นใน 50 กว่าปีที่ผ่านมา ดังเช่นในการเฉลิมฉลองครบ 500 ปี ของวันประสูติ พระศาสดา คุรุนานัก ซาฮิบ ในปีพุทธศักราช 2512 ณ โรงละครแห่งชาติ ซึ่งในโอกาสนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ ไปเป็นประธานในพิธี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้ร่วมเสด็จด้วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 554 ปี วันประสูติ พระปฐมบรมศาสดา คุรุ นานัก ซาฮิบ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน จึงขอโอกาสแสดงความยินดีต่อพี่น้องชาวไทยซิกข์ทุกท่าน เพื่อรำลึกถึงคำสั่งสอนขององค์พระปฐมบรมศาสดาที่ได้สอนให้ปฏิบัติธรรมในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ในรูปของฆราวาสวิถี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ คือ 1. นั่งสมาธิสวดภาวนานาม วาเฮคุรุ ทุกขณะจิตด้วยความไม่ประมาท 2. ประกอบสัมมาอาชีวะอย่างสุจริตธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3. ปฏิบัติเซว่า คือการรับใช้บริการสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนและแบ่งปันต่อผู้ยากไร้ เป็นข้อปฏิบัติหลักในการดำรงชีวิตอยู่กับเพื่อนร่วมชาติเพื่อสันติสุข กิจกรรมทั้ง 3 ข้อนี้ ชาวไทยซิกข์ได้ถือปฏิบัติกันทุกหนทุกแห่ง รวมถึงชาวซิกข์ที่อยู่ทั่วโลก จนเป็นที่ยอมรับกันไปถึงทุกวันนี้ โอกาสนี้ ขอพรจากพระศาสดา คุรุ นานัก ซาฮิบ ได้โปรดอภิบาล คุ้มครอง อำนวยพรให้พี่น้องชาวไทยซิกข์และพี่น้องศาสนิกชนซิกข์ทั่วโลกได้ประสบความสุขสวัสดีมีชัย มีความเจริญในหน้าที่การงาน เป็นศาสนิกชนที่ดี และยึดมั่นคำสอนของศาสนาซิกข์ที่กล่าวไว้ว่า ไม่มีศัตรู ไม่มีผู้แปลกหน้า มวลมนุษย์ล้วนเป็นมิตรสหายของข้าพเจ้า


ไม่มีความคิดเห็น