Breaking News

วธ. เดินหน้าอบรมหลักสูตรการประสานงานและการบริการที่ดี ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

 

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน หลักสูตรการประสานงานและการบริการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชนะกิจ คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี จำนวน 128 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาสมรรถนะ  การปฏิบัติงานพิธีฯ หลักสูตรการประสานงานและการบริการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นางสาวจีรนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าว CH 7 HD และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา เป็นผู้อบรมแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ข้าราชการ และพนักงานราชการ) สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานคร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ 1 – 15 และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด รวมกว่า 128 คน โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความรู้ด้านการประสานงานและการบริการที่ดี ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐาน สำหรับการประสานงานและการบริการที่ดี และการพัฒนาบุคลิกภาพ ส่วนที่ 3 ฝึกปฏิบัติการประสานและงานบริการที่ดี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในหลักการประสานงานและการบริการที่ดี ได้อย่างถูกต้อง มีทักษะและความสามารถในการพูด เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่ประสานงานและการบริการที่ดีในภารกิจงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลด้านภารกิจงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ได้เข้าใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมปลัด วธ. กล่าวอีกว่า การจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของวธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญในการประสานงานและการบริการที่ดี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย มุ่งเสริมสร้างความรู้และเพิ่มความชำนาญงาน การปฏิบัติงานพิธี ในเรื่องเทคนิคการพูด เป็นการพัฒนาตนเอง การพัฒนาการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการยกระดับการพูดในการประสานงานและการบริการที่ดี สร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานไม่มีความคิดเห็น