Breaking News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดสอน หลักสูตร Learn AI ฟรีทางออนไลน์ เรียนเมื่อไหร่ เรียนกี่ครั้งก็ได้ สำหรับทุกคน ในโครงการ AI for ALLมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
เปิดสอน หลักสูตร Learn AI ฟรีทางออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของประเทศ ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ด้านนวัตกรรมและนำไปต่อยอด ด้วยการเรียนการสอนในเรื่องของ AI ภายใต้โครงการ AI for All (โครงการปัญญาประดิษฐ์ สำหรับทุกคน)
หลักสูตร Learn AI แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร 9 เนื้อหา ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มาก่อน และ หลักสูตรขั้นสูง เหมาะสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มาบ้างแล้วและต้องการต่อยอด และพัฒนาศักยภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรจะครอบคลุมและตอบโจทย์ของผู้เรียน ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มาก่อน เช่น การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ AI, การสร้าง AI โดยใช้ Python, การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์, เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม, การสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกด้วยเครื่องมือ หรือเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ในด้านต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้ AI สําหรับการแพทย์, การประยุกต์ใช้ AI สําหรับการเงินและการธนาคาร,การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ประสบความสำเร็จ โดยผู้สอนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ และประสบการณ์โดยตรง จากหลากหลายสาขาอาชีพ หลักสูตรภาษาไทย เข้าใจง่าย
นอกจากนี้เมื่อจบหลักสูตรแล้วยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา หรือในกรณีที่ผู้เรียนประเมินสมรรถนะก็จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะด้านทักษะพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และ วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรับรองทักษะที่ตนเองว่าสามารถทำได้จริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าสู่สายงานอาชีพที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะมีหน่วยงานรับรองความสามารถในการประกอบอาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเริ่มเรียนได้ที่ https://learn-ai.in.th/home และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อศึกษาข้อกำหนดในการวัดและประเมินสมรรถนะได้ที่ https://learn-ai.in.th/home/certificates โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โครงการ AI for ALL (โครงการปัญญาประดิษฐ์ สำหรับทุกคน) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เกิดขึ้นเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับทุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำหรับพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์บนแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนออนไลน์

ทั้งนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจที่ใช้กันทั่วโลก ดังนั้นเพื่อให้คนไทยเข้าใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้างและเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่โลกอนาคต การสร้างความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป การส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ของประเทศไทยให้มีความเข้าใจและสนใจงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ การสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารองค์กรเพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร การทำงาน และการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการสร้างทักษะพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การนำไปใช้งาน ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการนำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อนสังคม

ไม่มีความคิดเห็น